Obertura

Acordes:
D: xx0232
Dsus4: xx0233
G: 320033
C: x32010
Eb: x68886
A: x02220
Parte 1 (0:00):
D Dsus4 (x4)

Parte 2 (0:12):
G C Eb A D (x2) Em

(x2)

Solo sobre: N/C (1:30)

Repite parte 1 (2:04)

Repite parte 2 (2:16)

Fin sobre: Em

Comentarios / Aportes